Naciśnij Enter, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania

Uczestnictwo niewidomych w Wyborach Prezydenckich 2015

Wybory Prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 r. Zostało już tylko 8 dni. Co zatem można jeszcze zrobić, aby pomóc w głosowaniu osobom niewidomym oraz pozostałym osobom niepełnosprawnym?

Postaramy się w przejrzysty sposób przedstawić wszystkie udogodnienia oraz możliwości, z których może skorzystać osoba niewidoma.

Na początku warto wspomnieć o prawach, jakie posiada osoba niepełnosprawna przy oddawaniu głosu w wyborach. Spośród udogodnień można wyróżnić te, które pozwalają niepełnosprawnym oddać głos bez konieczności osobistego stawiania się w lokalu wyborczym:

1. Głosowanie przez pełnomocnika – jest dla osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także dla posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kogo można wybrać na pełnomocnika?

1. Osobę wpisaną do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa,
2. osobę posiadającą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Kto nie może zostać pełnomocnikiem?
Pełnomocnikiem do głosowania nie może być:

1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
2. mąż zaufania,
3. kandydat na Prezydenta RP w danych wyborach.

Czy można być pełnomocnikiem wielu osób? 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. WYJĄTEK: Można być pełnomocnikiem dwóch osób niepełnosprawnych, jeżeli przynajmniej jedna z nich jest:

  • wstępnym (ojciec, matka, dziadek, babka itd.),
  • mężem lub żoną,
  • bratem lub siostrą,
  • osobą pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W jaki sposób wyznaczyć pełnomocnika?
„Aby uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, pełnomocnik powinien wystąpić do urzędu gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców (albo spisu wyborców, jeżeli gmina przygotowała już taki spis) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Posiadanie takiego zaświadczenia umożliwia oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym w całym kraju.Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 8 maja 2015 r. (a w przypadku drugiej tury wyborów do 22 maja)”.

Aby skorzystać z możliwości pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach najpóźniej do 4 maja 2015 r.

Do wniosku należy załączyć:
– zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
– kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (tylko w sytuacji gdy osoba ta nie jest wpisana do tego samego rejestru wyborców co wyborca udzielający pełnomocnictwa).

„W przypadku gdy wyborca niepełnosprawny nie może lub nie umie pisać, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa podpisuje osoba, która ma być pełnomocnikiem”.

2. Głosowanie korespondencyjne – zamiar głosowania korespondencyjnego należało zgłosić do 27 kwietnia 2015 r.

foropter_wybory_prezydenckie_niewidomi

Poza wyznaczeniem pełnomocnika oraz głosowaniem korespondencyjnym można skorzystać z następujących możliwości.
1. Zmiana obwodu głosowania – pozwala na głosowanie w obwodzie, w którym lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Korzystanie z pomocy innej osoby – wybory mają charakter tajny, więc z oczywistych względów za zasłoną może znajdować się tylko jedna osoba. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych, którzy mają prawo skorzystać z pomocy innej osoby, która może towarzyszyć wyborcy w kabinie za zasłoną.
„Osoba pomagająca niepełnosprawnemu nie musi być uprawniona do głosowania. Może to być np. osoba małoletnia. Wyborca niepełnosprawny może zwrócić się o pomoc w trakcie głosowania również do członków komisji czy mężów zaufania. Osoby te nie mogą jednak towarzyszyć do wyborcy w kabinie do głosowania”.
3. Korzystanie z nakładek Braille’a – nakładki są dostępne w lokalach wyborczych oraz mogą być dostarczone niewidomym, którzy wybrali opcję głosowania korespondencyjnego. Aby otrzymać nakładkę w lokalu wyborczym należy ją pobrać razem z kartą do głosowania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Źródła:
① Wybory na Prezydenta RP. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych [dostęp: 01.05.2015],
② pkw.gov.pl [dostęp: 01.05.2015],
③ piesprzewodnik.org.pl [dostęp: 01.05.2015].

Źródła grafiki:
① upload.wikimedia.org [dostęp: 01.05.2015],
② youtube.com [dostęp: 01.05.2015],
③ static.prsa.pl [dostęp: 01.05.2015].

Komentarze

foropter.pl

"Primum non nocere" w okulistyce i optometrii powinno być rozumiane jako motywacja do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz maksymalizowania efektu synergii we współpracy pomiędzy wszystkimi specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym.

http://foropter.pl